Työnohjaus, coaching, uravalmennus, mindfulness

Työyhteisöpalvelu

Työyhteisöpalvelu

Susanna Sundberg-Viljanen

susanna@perlaacorde.com

 

Työnohjaus, coaching, uravalmennus, mindfulness

Työyhteisöpalvelulla työhyvinvointia

Selkeä työrooli ja tavoitteet, oman työn tasapaino ja hallinta, mahdollisuus pysähtyä oman tai yrityksen toiminnan kehittymisen äärelle.

Työhyvinvoinnin paraneminen, oman pystyvyyden ja luovuuden vahvistuminen, työnilon pulppuaminen.

Olitpa sitten asiantuntija, yrittäjä tai vastuussa työyhteisösi hyvinvoinnista, kuljen rinnallasi ja autan sinua loistamaan työelämässäsi.

Valmennus voi olla työnohjausta, coachingia, uravalmennusta tai tietoisuus- ja läsnäolotaitojen harjoittelua – usein näiden räätälöity yhdistelmä. Yhteistyö käynnistyy yhteisellä keskustelulla, jossa kartoitetaan tilanteesi. Valmennuksen toteutus, kesto ja menetelmät räätälöidään aina yksilöllisen tarpeesi mukaan. Toisinaan voi riittää muutama coaching-kerta, toisinaan taas on hyödyllistä saada kehittymisen tukea pidemmästä työnohjaus- tai urasparrausprosessista.

Tarjoan palveluja Varsinais-Suomen alueella, etäyhteyksin tavoitan sinut kauempaakin. Otathan yhteyttä!

 

Työnohjaus

 

Työnohjaus on tavoitteellista työskentelyä, jossa keskustellaan avoimesti työhön liittyvistä asioista ja jäsennetään eri näkökulmia. Työnohjauksessa arvioidaan ja kehitetään omaa toimintaa.

Työnohjauksella on yhteys koko työyhteisöön ja parhaimmillaan se kehittää koko organisaation toimintaa. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai työyhteisöohjauksena. Tavoitteita saavutetaan useamman tapaamisen oppimisprosessina.

 

Työnohjauksella voidaan ratkoa esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Miten rajaan työtäni kaikkein tärkeimmän tekemiseen?
 • Miten lisään ja ylläpidän työhyvinvointiani?
 • Työskentelevätkö kaikki kohti yhteistä päämäärää?
 • Tukevatko esimiestyö ja johtaminen tuottavaa toimintaa?
 • Tarvitaanko uudistumista ja uutta näkökulmaa työn tekemiseen?

 

Coaching

 

Coaching on intensiivinen kehittämismuoto, jolla pyritään saavuttamaan nopeita, positiivisia vaikutuksia. Coachingissa tuetaan ja autetaan kirkastamaan ja saavuttamaan ammatillisia tai henkilökohtaisia tavoitteita. Coaching-tavoitteet voivat olla rajattuja, jolloin työskentelyn kesto voi olla tiivis, esimerkiksi kolmesta neljään tapaamiskertaa.

Coaching-menetelmä toimii usein myös osana muita kehittämistoimenpiteitä, kuten tavoitteellisena tukena yksilön tai tiimin kehittymispolun etenemisessä.

 

Coaching voi toimia hyvänä menetelmänä seuraavanlaisissa kysymyksissä:

 • Miten pääsen uudelle tasolle työssäni?
 • Miten kehitän vakuuttavuuttani organisaatiossa tai johtoryhmässä?
 • Kuinka parannan henkilökohtaista tehokkuuttani, ajanhallintaa, priorisointia tai päätöksentekoa?
 • Miten kirkastan ja saavutan uratavoitteitani?

 

Uravalmennus

 

 
Uravalmennus on hyödyksi, kun ollaan työelämässä uuden edessä; vanhasta työstä on pitänyt luopua tai sitten mieli haluaa lähteä kohti uutta. Uravalmennus koostuu usein sisällöllisesti kolmesta ulottuvuudesta:

 

 • Teknisissä työnhaun asioissa auttaminen: CV:n, työhakemuksen ja LinkedIn-profiilin hiominen ja työpaikkojen etsinnässä auttaminen, rekrytointiprosesseissa tukeminen ja työhaastatteluissa sparraaminen.
 • Osaamisen, vahvuuksien, motivaation, intohimon ja ammatillisen itsetunnon löytäminen, sekä näkyväksi tekeminen, sanoittaminen ja viestiminen.
 • Oman suunnan visiointi ja rohkeus astua eteenpäin – mitä haluan tehdä ja tavoitella: uusia työtehtäviä, uutta toimialaa, opintoja, yrittäjyyttä tai jotain muuta. Valmennuksessa suunnitellaan sopivia askeleita eteenpäin kohti tulevaisuuden suuntaa.

Mindfulness, tunnetaidot, resilienssi

 
Mindfulness-hetket, ”aivojen huoltopysäkki”

 • Toistuva, läsnä olevana tai etänä ohjattu mindfulness-harjoitteluhetki työpäivään
 • Läsnäolo- ja tunnetaitojen tunnistaminen, harjoitteleminen ja hyödyntäminen
 • Resilienssin parantaminen

Mindfulness-läsnäoloharjoituksissa harjoitellaan pysähtymistä ja tarkkaavaisuuden suuntaamista tähän hetkeen, mielen tyynnyttämistä sekä oman kehon havainnointia. Mindfulnessin hyötyjä ovat mm. stressinhallinnan parantuminen, mielen ja kehon rauhoittuminen, keskittymiskyvyn parantuminen sekä luovan ongelmanratkaisun lisääntyminen.

Kyky tulla tietoiseksi tunteistaan ja niistä johtuvista ajatuksista toimii tunneälyn lähtökohtana ja tienä käytöksen muuttamiseen. Resiliessiä eli psyykkistä palautumiskykyä voi vahvistaa tunnistamalla oman sietokyvyn rajoja, itseä kuormittavia ja vahvistavia asioita sekä opettelemalla työkaluja mielen ja kehon stressireaktioiden käsittelyyn.

Arvostava ja tavoitteellinen valmentaja

Susanna Sundberg-Viljanen

 • Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Brahea
 • Mindfulness- ja tunnetaitovalmentaja, Turun kesäyliopisto
 • Kauppatieteiden maisteri, Turun kauppakorkeakoulu

Oma visioni yrittäjänä on auttaa yksilöitä, työyhteisöjä ja johtoa loistamaan työssään. Olen arvostava, innostava sekä tavoitteellinen oivalluttaja ja kumppani. Uskon keskustelun, kuuntelun, asioiden näkyväksi tekemisen sekä rohkeasti eteenpäin katsomisen voimaan.

Minulla on pitkä kokemus toimimisesta esihenkilöiden, asiantuntijoiden ja työnhakijoiden kumppanina. Työtaustani ja kauppatieteiden tutkinto yhdistettyinä työnohjaajan ja mindfulnessvalmentajan kokemukseen antavat minulle samaan aikaan sekä tavoitteellisen ja strukturoidun että inhimillisen ja läsnäolevan työskentelyviitekehyksen. Valmentajana toimin aina valmennettavan lähtökohdan ja etenemisvauhdin mukaan.

 • Vahvaa työkokemusta rekrytointialalta sekä monipuolisista HR-, työhyvinvointi- ja esimiestehtävistä yksityisellä ja julkisella sektorilla – työhön sisältynyt lisäksi myyntiä, markkinointia ja kouluttajan tehtäviä
 • Sertifioitu SHL-soveltuvuudenarvioitsijan pätevyys
 • Aikuiskasvatustieteiden opintoja

Työn ulkopuolella aikani kuluu perheeni kanssa. Tämän lisäksi iloa elämääni tuovat kuorolaulu, liikunta, lavatanssit, ystävien seura sekä lukuinto monipuoliseen kirjallisuuteen.

 

Työyhteisöpalvelu

Susanna Sundberg-Viljanen

Perla Acorde Oy

Kaarina

Y-tunnus: 2767338-7

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Esite palveluista

     

Palaute, yksilötyönohjaus

”Valmentava johtaminen, osallistaminen, luottamus ja aito läsnäolo ovat minulle tärkeitä asioita esimiehenä toimiessa. Näitä asioita olen pohtinut työnohjauksessa – työnohjaus on mahdollistanut ajan pohtia näitä tärkeitä asioita hektisen arjen keskellä… Susanna on ollut ihan loistava työnohjaaja. Hän on antanut tilaa ja toisaalta oikeilla kysymyksillä auttanut löytämään uusia näkökulmia.”

Esimies

Palaute, yksilötyönohjaus

”Työnohjauksessa on ollut tärkeää saada keskustella tapahtumista ilman pelkoa siitä, että se vaikuttaa omaan asemaan ja tilanteeseen työyhteisössä. On ollut tärkeä saada näkökulmaa joltain ei-asianosaiselta ja se, että minua on kuultu. Tuntuu, että työnohjauksesta olen saanut varmuutta ja toimintamalleja, miten voin toimia jatkossa vastaavissa tilanteissa.”

Asiantuntija

Palaute, yksilötyönohjaus

”Työnohjauksessa minulle on ollut tärkeää avoin ilmapiiri ja oivaltaminen. Työnohjauksen ansiosta tietoisuus asioista on kasvanut, analyyttisyys lisääntynyt sekä ajankäyttö ja työn jäsentely parantuneet. Susannan kyseenalaistavat ja tarkentavat kysymykset ovat tuoneet virkistävää ja oivaltavaa näkökulmaa oman työn ja tekemisen tarkasteluun.”

Esimies

Palaute, ryhmätyönohjaus

”Konkreettisin apu ryhmätyönohjauksessa on ollut vertaistuen saaminen ja oman roolin selkeyttäminen yhteisen pohdinnan kautta. Lisäksi olen saanut ideoita mm. omiin palaverikäytäntöihin. Kerran kuukaudessa pari tuntia kiireetöntä aikaa saa ajatukset kulkemaan vapaammin ja omaan työhön saa mukavasti etäisyyttä – luovat ideatkin pääsevät helpommin syntymään.”

Asiantuntija

Palaute, ryhmätyönohjaus

”Olemme olleet pieni, mutta aktiivinen ja keskusteleva ryhmä. Vapaamuotoinen, ajoittain rönsyäväkin keskustelu on ollut antoisaa ja tervetullutta kaiken kiireen ja agendatäytteisten päivien keskellä. On ollut työnohjaajalta hyvä ratkaisu olla puuttumatta tähän.”

Asiantuntija

Palaute, ryhmätyönohjaus

”Ehkä konkreettisin oppi on ollut oman työn ja työajan priorisoinnissa. Kahteen palaveriin kun ei pysty osallistumaan samaan aikaan, niin ei siitä kannata liikaa stressiä ottaa. Myös sitä omaa aikaa kehittämiseen täytyy vaan ottaa ja sille varata kalenterista ihan oma aika.”

Asiantuntija

Palaute, yksilötyönohjaus

”Tärkeää työnohjauksessa on ollut luottamuksellinen suhde työnohjaajan kanssa. Kaikesta on voinut puhua avoimesti. Työnohjauksen aikana minulle on tapahtunut paljon muutoksia omassa työssä. On ollut tärkeää, että muutoksista ja omista ajatuksista/tuntemuksista on voinut keskustella. Näin ajatuksen ovat jäsentyneet ja selkeytyneet… Susanna on lempeästi mutta määrätietoisesti saanut minut pohtimaan ja ratkaisemaan niitä asioita, jotka koin haastavaksi alussa. Erityisesti tuntuu, että Susanna on aina osannut kysyä juuria oikeat (vaikeat) kysymykset, joiden miettiminen on auttanut siihen, että asiat ovat tuntuneet ratkeavan.”

Johtaja