Työnohjaus, coaching, mindfulness

Työyhteisöpalvelut

Työyhteisöpalvelut

Susanna Sundberg-Viljanen

susanna@perlaacorde.com

 

Työnohjaus, coaching, mindfulness

Työyhteisöpalveluilla parempaa työelämää

Yksilön, työyhteisön tai johdon valmennus voi olla työnohjausta, coachingia tai mindfulnessin eli läsnäolotaitojen harjoittelua – sekä usein näiden räätälöity yhdistelmä. Yhteistyö käynnistyy tapaamisella, jossa kartoitetaan kehittymisen ja avun tarve. Näistä yhdessä muodostetaan räätälöity valmennuksen muoto. Toisinaan voi riittää muutama coaching-kerta ja toisinaan on hyödyllistä saada kehittymisen tukea pidemmästä työnohjausprosessista.

Tarjoan palveluja Varsinais-Suomen alueella, mutta liikun myös eri puolelle Suomea ja teen valmennusta verkon välityksellä.

 

Työnohjaus

 
Työnohjaus on tavoitteellista työskentelyä, jossa keskustellaan avoimesti työhön liittyvistä asioista ja jäsennetään eri näkökulmia. Työnohjauksessa arvioidaan ja kehitetään omaa toimintaa.

Työnohjauksella on yhteys koko työyhteisöön ja parhaimmillaan se kehittää koko organisaation toimintaa. Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö-, ryhmä- tai työyhteisöohjauksena. Tavoitteita saavutetaan useamman tapaamisen oppimisprosessina.

 

Työnohjauksella voidaan ratkoa esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Miten rajaan työtäni kaikkein tärkeimmän tekemiseen?
 • Miten lisään ja ylläpidän työhyvinvointiani?
 • Työskentelevätkö kaikki kohti yhteistä päämäärää?
 • Tukevatko esimiestyö ja johtaminen tuottavaa toimintaa?
 • Tarvitaanko uudistumista ja uutta näkökulmaa työn tekemiseen?

 

Coaching

 
Coaching on intensiivinen kehittämismuoto, jolla pyritään saavuttamaan nopeita, positiivisia vaikutuksia. Coachingissa tuetaan ja autetaan kirkastamaan ja saavuttamaan ammatillisia tai henkilökohtaisia tavoitteita. Coaching-tavoitteet voivat olla rajattuja, jolloin työskentelyn kesto voi olla tiivis, esimerkiksi kolmesta neljään tapaamiskertaa.

Coaching-menetelmä toimii usein myös osana muita kehittämistoimenpiteitä, kuten tavoitteellisena tukena yksilön tai tiimin kehittymispolun etenemisessä.
 

Coaching voi toimia hyvänä menetelmänä seuraavanlaisissa kysymyksissä:

 • Miten pääsen uudelle tasolle työssäni?
 • Miten kehitän vakuuttavuuttani organisaatiossa tai johtoryhmässä?
 • Kuinka parannan henkilökohtaista tehokkuuttani, ajanhallintaa, priorisointia tai päätöksentekoa?
 • Miten kirkastan ja saavutan uratavoitteitani?

 

Mindfulness, tunnetaidot, resilienssi

 
Mindfulness-hetket, ”aivojen huoltopysäkki”

 • Toistuva, läsnä olevana tai etänä ohjattu mindfulness-harjoitteluhetki työpäivään

Räätälöidyt valmennukset

 • Läsnäolo- ja tunnetaitojen tunnistaminen, harjoitteleminen ja hyödyntäminen
 • Resilienssin parantaminen

Mindfulness-läsnäoloharjoituksissa harjoitellaan pysähtymistä ja tarkkaavaisuuden suuntaamista tähän hetkeen, mielen tyynnyttämistä sekä oman kehon havainnointia. Mindfulnessin hyötyjä ovat mm. stressinhallinnan parantuminen, mielen ja kehon rauhoittuminen, keskittymiskyvyn parantuminen sekä luovan ongelmanratkaisun lisääntyminen.

Kyky tulla tietoiseksi tunteistaan ja niistä johtuvista ajatuksista toimii tunneälyn lähtökohtana ja tienä käytöksen muuttamiseen. Resiliessiä eli psyykkistä palautumiskykyä voi vahvistaa tunnistamalla oman sietokyvyn rajoja, itseä kuormittavia ja vahvistavia asioita sekä opettelemalla työkaluja mielen ja kehon stressireaktioiden käsittelyyn.

Systeeminen ja tavoitteellinen valmentaja

Susanna Sundberg-Viljanen

 • Työnohjaaja (STOry) ja prosessikonsultti, Turun yliopiston täydennyskoulutuskeskus Brahea
 • Mindfulness- ja tunnetaitovalmentaja, Turun kesäyliopisto
 • Kauppatieteiden maisteri, Turun kauppakorkeakoulu

Työnohjaajana ja valmentajana otteeni on systeeminen ja tavoitteellinen. Työskentelyni perustuu ensisijaisesti dialogiseen vuorovaikutukseen sekä hyväksyvän, luottamuksellisen ja innostavan työskentelyilmapiirin synnyttämiseen. Coaching-prosesseissa pidän tärkeänä ratkaisukeskeisyyttä ja eteenpäin suuntautunutta otetta.

 • Työskentelytaustaa yksityisen sektorin yrityksissä, julkishallinnossa sekä järjestössä
 • Vahvaa työkokemusta rekrytointialalta sekä monipuolisista HR-, työhyvinvointi- ja esimiestehtävistä – työhön sisältynyt lisäksi myyntiä, markkinointia ja kouluttajan tehtäviä
 • Sertifioitu SHL-soveltuvuudenarvioitsijan pätevyys
 • Perehtyneisyys mindfulnessin läsnäolo- ja tietoisuustaitoihin
 • Aikuiskasvatustieteiden opintoja

Työn ulkopuolella aikani kuluu perheeni kanssa. Tämän lisäksi iloa elämääni tuovat kuorolaulu, liikunta, lavatanssit, ystävien seura sekä lukuinto monipuoliseen kirjallisuuteen.

 

Työyhteisöpalvelut

Susanna Sundberg-Viljanen

Perla Acorde Oy

Kaarina

Y-tunnus: 2767338-7

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Esite palveluista

Palaute, yksilötyönohjaus

”Valmentava johtaminen, osallistaminen, luottamus ja aito läsnäolo ovat minulle tärkeitä asioita esimiehenä toimiessa. Näitä asioita olen pohtinut työnohjauksessa – työnohjaus on mahdollistanut ajan pohtia näitä tärkeitä asioita hektisen arjen keskellä… Susanna on ollut ihan loistava työnohjaaja. Hän on antanut tilaa ja toisaalta oikeilla kysymyksillä auttanut löytämään uusia näkökulmia.”

Esimies

Palaute, yksilötyönohjaus

”Työnohjauksessa on ollut tärkeää saada keskustella tapahtumista ilman pelkoa siitä, että se vaikuttaa omaan asemaan ja tilanteeseen työyhteisössä. On ollut tärkeä saada näkökulmaa joltain ei-asianosaiselta ja se, että minua on kuultu. Tuntuu, että työnohjauksesta olen saanut varmuutta ja toimintamalleja, miten voin toimia jatkossa vastaavissa tilanteissa.”

Asiantuntija

Palaute, yksilötyönohjaus

”Työnohjauksessa minulle on ollut tärkeää avoin ilmapiiri ja oivaltaminen. Työnohjauksen ansiosta tietoisuus asioista on kasvanut, analyyttisyys lisääntynyt sekä ajankäyttö ja työn jäsentely parantuneet. Susannan kyseenalaistavat ja tarkentavat kysymykset ovat tuoneet virkistävää ja oivaltavaa näkökulmaa oman työn ja tekemisen tarkasteluun.”

Esimies

Palaute, ryhmätyönohjaus

”Konkreettisin apu ryhmätyönohjauksessa on ollut vertaistuen saaminen ja oman roolin selkeyttäminen yhteisen pohdinnan kautta. Lisäksi olen saanut ideoita mm. omiin palaverikäytäntöihin. Kerran kuukaudessa pari tuntia kiireetöntä aikaa saa ajatukset kulkemaan vapaammin ja omaan työhön saa mukavasti etäisyyttä – luovat ideatkin pääsevät helpommin syntymään.”

Asiantuntija

Palaute, ryhmätyönohjaus

”Olemme olleet pieni, mutta aktiivinen ja keskusteleva ryhmä. Vapaamuotoinen, ajoittain rönsyäväkin keskustelu on ollut antoisaa ja tervetullutta kaiken kiireen ja agendatäytteisten päivien keskellä. On ollut työnohjaajalta hyvä ratkaisu olla puuttumatta tähän.”

Asiantuntija

Palaute, ryhmätyönohjaus

”Ehkä konkreettisin oppi on ollut oman työn ja työajan priorisoinnissa. Kahteen palaveriin kun ei pysty osallistumaan samaan aikaan, niin ei siitä kannata liikaa stressiä ottaa. Myös sitä omaa aikaa kehittämiseen täytyy vaan ottaa ja sille varata kalenterista ihan oma aika.”

Asiantuntija

Palaute, yksilötyönohjaus

”Tärkeää työnohjauksessa on ollut luottamuksellinen suhde työnohjaajan kanssa. Kaikesta on voinut puhua avoimesti. Työnohjauksen aikana minulle on tapahtunut paljon muutoksia omassa työssä. On ollut tärkeää, että muutoksista ja omista ajatuksista/tuntemuksista on voinut keskustella. Näin ajatuksen ovat jäsentyneet ja selkeytyneet… Susanna on lempeästi mutta määrätietoisesti saanut minut pohtimaan ja ratkaisemaan niitä asioita, jotka koin haastavaksi alussa. Erityisesti tuntuu, että Susanna on aina osannut kysyä juuria oikeat (vaikeat) kysymykset, joiden miettiminen on auttanut siihen, että asiat ovat tuntuneet ratkeavan.”

Johtaja